Welkom bij de Odd Fellows Heerenveen vriendschap liefde waarheid

odd fellows schakel mensen header

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het is zondagavond, een rustige winteravond, het is al weer een paar uur duister en een groot deel van Nederland maakt zich op om naar Studio Sport te gaan kijken, klaar om de verrichtingen van de favoriete voetbalclub te gaan aanschouwen.

Op een kamertje op de hoogste verdieping van een verzorgingshuis legt de bewoner zijn puzzelboekje op het bijzettafeltje en stapt moeizaam op uit zijn stoel.

Hij loopt naar het halletje, trekt zijn lekker warme winterjas aan, doet zijn sjaal om en kiest uit de vele hoofddeksels op de kapstok zijn zondagse hoed en loopt daarna doelbewust door de kamer naar de balkondeur.

 

Huiverend van de kou schuift hij het lage huishoudtrapje tegen de balustrade van het balkon en stapt tree voor tree omhoog waarna hij de laatste stap van zijn leven letterlijk in het luchtledige maakt.

Dit is althans de reconstructie van de politie, die net als wij ter plaatse zijn gekomen nadat de onderbuurvrouw alarm had geslagen toen ze een schim voor haar raam langs had zien vallen.

Tot op de dag van vandaag raakt zoiets mij diep, ik heb naderhand vaker dergelijke situaties meegemaakt maar deze casus is mij om één of andere reden het meest bijgebleven.

Met name de vraag: moet dat nou zo, blijft mij steeds bezighouden.

Ik vind het uiterst schrijnend dat deze oude heer, niet bekend met ernstige lichamelijke of geestelijke kwalen blijkbaar geen andere uitweg meer zag dan op deze wijze zijn leven af te moeten sluiten.

Al jaren speelt er dan ook al een discussie over het onderwerp levensbeëindiging in verband met een voltooid leven.

Hubert Drion pleitte er in 1991 voor dat 75 plussers de mogelijkheid moeten hebben om vooruitkijkend naar een voor hen geheel onaanvaardbare laatste levensfase zelf te beschikken deze fase door een zelfgewild einde te kunnen vermijden.

Want waarom hun niet de rust gegund van de wetenschap dat zij, voordat het zover is, op het moment dat zij dat willen, altijd een dergelijk voor hun gevoel onaanvaardbaar voortbestaan zullen kunnen voorkomen.

En bijna 30 jaar later wordt deze discussie nog steeds gevoerd, want hoe hiermee om te gaan en welke stappen zijn er de laatste decennia gezet?

Praktisch gezien zijn er, om op een humane wijze zelf uit dit leven te kunnen stappen bepaalde middelen vereist die zonder hulp van buitenaf niet of zeer moeilijk te verkrijgen zijn.

Een aantal organisaties hebben het streven om hulp bij het zelfgekozen levenseinde uit de illegaliteit te halen, de coöperatie laatste wil verstrekt dan ook niet het beroemde poeder maar laat na een half jaar lidmaatschap weten wat het is en op welke wijze je het kunt bestellen.

Verder kun je ondersteuning krijgen bij je stervenswens van stichting de einder of je bent aangewezen op een levenseindekliniek, die het proces alleen fasciliteert.

Hulp bij zelfdoding is uiterst strafbaar, het moet dus op alle mogelijke manieren als een zelfdoding zonder hulp van buitenaf worden vermomd om strafrechtelijke vervolging te ontlopen.

Al deze tijd heeft de politiek ook niet stilgezeten, zowel de vorige minister van Volksgezondheid Edith Schippers van de VVD als Pia Dijkstra, kamerlid van D66 hebben zich beziggehouden met wetgeving wat betreft het fenomeen voltooid leven.

Zoals te doen gebruikelijk in Nederland werd er een commissie in het leven geroepen, nl de commissie Schnabel om zich te buigen over het thema voltooid leven.

Alle commissie leden beriepen zich er op dat ze de standpunten van Drion als uitgangspunt hadden genomen.

Een aantal hieronder genoemde aanbevelingen van de commissie, overgenomen in wetsvoorstellen laten zien dat men van mening is dat de stervenswens van ouderen met een voltooid leven onder overheidsregels gebracht dient te worden.

Cruciaal hierbij is dat er objectieve maatstaven moeten worden opgesteld.

En langs die daartoe aangelegde maatstaven moet een daartoe aangewezen nog op te leiden professional bekijken of men in objectieve zin aan de wens tegemoet kan komen.

Met name dient onderzocht te worden en moet tot de overtuiging worden gekomen of er geen redelijke alternatieven zijn voor de geuite stervenswens.

En juist dit staat haaks op de standpunten van Drion.

Niks eigen regie, niks autonomie en zelfbeschikking, niks geruststellend bezit van middelen, dit kan immers worden beperkt tot het gewenste moment van gebruik.

Uiteindelijk beslist dus nog steeds niet de oudere met zijn voltooide leven maar de stervenshulpverlener, de oudere heeft dus alleen het recht hulp te vragen, niet het recht om die hulp te krijgen.

Het speerpunt van de hele discussie ligt volgens Ton Vink, schrijver en filosoof en in het verleden werkzaam als counselor bij stichting de einder, bij het onderwerp zelfbeschikking, cruciaal in de betekenis om zelf over het levenseinde te kunnen beschikken.

Want wat is zelfbeschikking en hebben we er altijd en overal recht op, en zijn er ook beperkingen verbonden aan zelfbeschikking?

Zelfbeschikking is het naar welgevallen gebruikmaken van , of bestemming geven aan het eigen leven.

De invulling van het bestaan, de bestemming van het bestaan, het gebruikmaken van het bestaan, dat alles hoort te gebeuren en in handen te liggen van degene wiens bestaan het is.

Daar kun je trouwens van af zien, je kunt zelf beschikken om niet zelf te beschikken, je beslissingen neem je niet meer zelf maar je legt ze in handen van God, Allah, het orakel van de I Tjing, de vibraties in de natuur of het aantal likes op Facebook..

Maar ook dit is zelfbeschikking, ik beschik om niet zelf te beschikken.

En in zekere zin erkennen en beleven we allemaal vormen van vrijwillige onvrijheid, door religieuze of politieke systemen, maar ook huwelijkse of andere samenlevingsvormen, Salafisme of streng gereformeerde leer bijvoorbeeld.

Hebben wij altijd recht op zelfbeschikking en is dit een recht dat eenieder toekomt?

Volgens Vink is zelfbeschikkingsrecht een combinatie van natuurrecht en cultuurrecht, recht gebaseerd op de natuur en verworvenheden door erkenning en bevestiging van normen en waarden.

Maar normen en waarden veranderen, immers , in de 19 de eeuw adviseerde een commissie aan de toenmalige regering dat zelfbeschikkingsrecht uit den boze was, alles diende voor het volk bepaald te worden omdat de vrees bestond dat anders het gehele volk compleet los zou slaan en anarchie de boventoon ging voeren.

Maar eigenlijk is de allerbelangrijkste vraag, zijn er beperkingen aan zelfbeschikking?

Die zijn er natuurlijk wel degelijk, te denken valt in de eerste plaats aan externe beperkingen, lichamelijke afhankelijkheid door ziekte of het onvermogen om je wil nog kenbaar te kunnen maken aan anderen.

Vervolgens komen we bij de interne beperkingen, onder te verdelen in psychologische en morele beperkingen.

En nu wordt het enigszins filosofisch broederen, want autonomie en zelfbeschikking komen samen met zelfkennis, en volgens Freud en Goethe is dat nu juist het menselijke manco.

Volgens veel filosofen is de mens namelijk de Homo Fraudens, een bedriegend wezen wat betreft motieven en rationaliteit.

Want juist als het gaat om inzicht in de motieven van de mens bedriegt de mens anderen maar toch vooral zichzelf.

Als het gaat om buitengewone besluiten, bijvoorbeeld dat ik tot de slotsom kom, mijzelf kennende dat er geen andere oplossing is dan levensbeëindiging dat die afwegingen zich binnen een fundamenteel onbetrouwbare zelfkennis kunnen plaatsvinden.

Een besluit tot zelfdoding wordt dan gebaseerd op het misverstand dan wel vooroordeel dat een mens zichzelf het beste kent.

Volgens Goethe kan een mens zichzelf nooit leren kennen, zichzelf nooit als een zuiver object kan beschouwen, anderen kennen mij beter dan ik mijzelf ken.

De mens zit te dicht op zichzelf om zichzelf echt te leren kennen, daarvoor is afstand en objectivering nodig.

Maar door objectivering wordt je dus een object, dat begrepen en doorgrond kan worden onder het motto, ik weet wat goed voor hem is, ik weet wat hij of zij gaat doen of zou moeten doen, daardoor weet ik ook wat goed is voor een ander.

Mijn kennis of vermeende kennis geeft mij macht of recht, recht op ingrijpen, die ander kent zichzelf immers niet zo goed.

Zijn wij dan toch, omdat onze zelfkennis tekort schiet, overgeleverd aan het oordeel van anderen, een stervensbegeleider of levenseindebegeleider?

Dan de morele beperkingen.

Bij het aangaan van relaties brengt verweef je jouw bestaan met dat van anderen wat inhoud dat dit verantwoordelijkheden naar die anderen toe met zich meebrengt.

We kiezen uit eigen vrije wil voor een relatie, een relatie is echter nooit vrijblijvend, er zijn altijd morele consequenties aan verbonden.

Maar zijn deze verantwoordelijkheden en morele consequenties dusdanig dat ze een beperking vormen op onze zelfbeschikking?

Een relatie betekent niet dat mijn leven aan een ander persoon of personen toebehoord, of dat een ander daar op principieel niveau zeggenschap over heeft.

Net zomin als een ander over mijn leven kan beschikken kan ik dat evenmin voor een ander doen.

Na al deze afwegingen, broederen, komt Vink tot de volgende conclusies.

Zelfkennis is cruciaal met betrekking tot het nemen van beslissingen op het niveau van levensbeeindiging.

Wat betreft de psychologische en morele beperkingen van het zelfbeschikkingrecht stelt hij dat de mens juist zeer goed in staat is zichzelf te kennen.

Juist door het feit dat de mens dicht op zichzelf zit kan men stellen dat de mens zichzelf het beste kent, immers, als het net zo twijfelachtig is dat ik mijzelf ken is het net zo twijfelachtig dat de ander mij wel kent.

Ook de verwevenheid met anderen mag je zelfbeschikking niet verminderen, wel dien je je verantwoordelijk op te stellen en je te realiseren wat je wens voor anderen betekent.

Omdat juist die verwevenheid met anderen er voor zorgt dat mijn beslissing een grote invloed heeft op het bestaan van die anderen, is met name daarom de beslissing zo zwaar.

En deze morele en psychische beperkingen maken het uiterst belangrijk dat je een zo groot mogelijke helderheid en zorgvuldigheid uitvoert bij het uitvoeren van ingrijpende besluiten tot op het niveau van levensbeëindiging.

Die helderheid en zorgvuldigheid maken het volgens hem voor een mens mogelijk met al zijn beperkingen zo verantwoord mogelijk zelf te beschikken.

Tot slot nog een paar woorden van Nietzsche, wiens visie op de mens een krachtige bevestiging geeft op het recht van zelfbeschikking en een krachtig appel aan het individu om zelf te mogen beschikken over zijn dood.

Velen sterven te laat, en enkelen sterven te vroeg.

Nog klinkt ongewoon de leer: Sterf te rechter tijd

Echter, hoe zou ooit te rechter tijd sterven, die nooit te rechter tijd leeft?

En wat vindt u Broederen?

Hebben wij recht op zelfbeschikking, kennen wij onszelf goed genoeg om weloverwogen een beslissing te kunnen nemen op het niveau van levensbeëindiging als er sprake is van een voltooid leven?

Of zijn wij, omdat onze zelfkennis tekortschiet afhankelijk van het oordeel van een ander die handelt naar de regels en criteria opgesteld door de overheid om ons tegen onszelf te beschermen?

One can survive everything nowadays, except death

Oscar Wilde

 

23-03-2019 Johan Lukkes

icon

Odd Fellows Heerenveen |  Herenwal 10 | 8441 AZ HEERENVEEN | Friesland

(c) 2019 Odd Fellows Heerenveen, realisatie website: Noordoost.nl